HMS

Vågen AS ser arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) som viktig for å kunne tilfredsstille de ulike interessenters krav og forventninger, samt etterkomme alle lovpålagte krav.

 

Gjennom arbeidet med HMS vil vi oppnå et bedre og tryggere arbeidsmiljø for våre

ansatte, og sikre vern av det ytre miljø gjennom tiltak som:

 

- Forebygger personulykker og helseskader som har sin årsak i arbeidsmiljøet

- Beskytte miljøet, redusere avfallsmengder og forebygge forurensing som klimagasser

- Sikre personer og materielle verdier mot brann og begrenser skadeomfanget i branntilfeller og andre akutte ulykkessituasjoner

- Sikrer rett behandling av avfall

 

Vågen skal ha fokus på å utvikle løsninger og maskiner for gjenvinning og rensing og avvanning av slam.

Alle ansatte og ledere skal involvere seg i HMS arbeid i egen bedrift og hos våre samarbeidspartnere, for kontinuerlig forbedring av HMS prestasjonene.

HMS opplæring tilbys til ansatte og ledere gjennom intern opplæring eller kjøpes eksternt ved behov. 

Vi tror at med vår HMS-kultur kan vi oppnå og opprettholde vårt mål om null ulykker og uønskede hendelser.

Vi vil påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere for at disse skal holde høy HMS standard.