Bærekraftsmål

                  

 

Bærekraft i Vågen
FNs 17 mål for bærekraftig utvikling ble vedtatt som en rammeavtale, den såkalte «Parisavtalen» i 2015, av FNs medlemsland. Avtalen forplikter ikke bare myndighetene, men skal «fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn».[1]

Vågen mener at enhver bedrift har et særskilt ansvar for både økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig utvikling i de områdene som bedriften opererer i. Med utgangspunkt i den triple bunnlinje («TBL») vil vi utdype dette, med fokus på de bærekraftsmålene hvor vi mener Vågen har mest å bidra med.  

TBL er en regnskapsmodell innen samfunnsøkonomien, utviklet av John Elkington (1993). Formålet var å synliggjøre at det ikke bare er bedriftens driftsresultater som er relevante, - hvordan bedriften påvirker samfunnet og miljøet rundt seg har også betydning for å måle bærekraften.[2]

 

Nr. 4 - "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"

Vågen AS tar imot elever på yrkesfag i videregående skole for praksisplass. For høyere utdanning har Vågen hatt flere prosjekter med både Teknisk Fagskole og Ingeniørhøyskolen, og tilbyr dessuten sommerjobb for studenter. Slike samarbeid mellom bedriften og utdanningsinstitusjoner gir studenter og elever praktisk arbeidserfaring, noe som er viktig for å sikre kvaliteten på utdanningen.

 

Vågen AS kjøper også tjenester fra Tysnes Industri AS (Tias). Tias har 12 tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), 6 plasser for arbeidsforberedende trening (AFT) og praksisplasser for elever i videregående skole. Tias bistår Vågen med praktiske behov som lagerplass for reservedeler, bygging av spesialpaller til transport av maskiner, pakking og leveranse til kunder, samt transport i nærområdet. Tidvis har Vågen også utplasseringer fra Tias. Tiltakene VTA og AFT bidrar til inkludering i utdanning- og arbeidsliv. Gjennom samarbeidet med Tias om kjøp av arbeidskraft, bidrar Vågen dermed til å videreføre målet om inkludering i utdanning. 

 

Nr. 5 – "Likestiling mellom kjønnene"

Vågen ønsker også å rekruttere flere kvinner for å bedre kjønnsbalansen i bedriften, i tråd med bærekraftsmål nr. 5 om likestilling.

 

Nr. 6 - "Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle"

Vågen AS leverer maskiner og systemer for vannrensing, både alene og i samarbeid med systemleverandører innenfor vannrensing. Dette gjelder både rensing av drikkevann og/eller slam fra ulike prosesser, som for eksempel kommunalt avløpsvann.

 

Nr. 8 - "Anstendig arbeid og økonomisk vekst"

"Anstendig arbeid for alle"
For Vågen AS er det viktig å sikre at alle krav etter arbeidsmiljøloven, HMS mv., blir overholdt. Like viktig er det at vi fører kontroll med at alle våre underleverandører jobber i henhold til disse kravene. På denne måten kan vi være trygge på at ansatte hos våre samarbeidspartnere har et anstendig arbeidsmiljø.

Med et anstendig arbeidsmiljø forstår vi en arbeidsplass der enhver har et trivelig psykososialt miljø å komme til, samtidig som ergonomiske forhold, inneklima, støy, orden og ryddighet er i orden. Vågen har etablerte interne rutiner for å kontrollere dette.

Sosiale forhold
Den sosiale dimensjonen handler om hvordan vi som bedrift påvirker menneskene rundt oss, både internt så vel som lokalsamfunn, kunder og samarbeidspartnere.

Økonomiske forhold
Som en bedrift i stadig vekst, bidrar Vågen til verdiskapning og flere arbeidsplasser på Tysnes.

Desto større bedriften blir, jo viktigere vil det være at økonomisk overskudd kan brukes til bærekraftige tiltak for fremtidig drift. Slik kan vi minimere vårt miljøavtrykk.

Det er viktig for oss å innrette driften med hensyn til en bærekraftig fremtid for bedriften. For eksempel skjer det en stadig økning i leveranser til avfalls- og slamhåndteringssektoren. For at samfunnet for fremtiden skal være levedyktig, er det avgjørende å ha et fungerte system for avfallshåndtering, slik at vi får avbøte på ulempene som ressurssvinn medfører på klima og miljø.

 

Nr. 9 - "Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon"

Vågen AS er til enhver tid involvert i utviklingen av nye maskiner og prosesser i samarbeid med kunder og forskningsinstitusjoner.

 

Som et eksempel har Vågen vært tett involvert i utviklingen av en helt ny type biogassreaktor.

 

Nr. 11 - "Gjøre lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige"  
Vågen vil involvere seg i lokal bærekraftig bedrifts- og samfunnsutvikling ved å bidra til opprettelse og engasjere oss i industrinettverk i regionen, samt lignende tiltak som aktivt arbeider for en positiv utvikling.

Konkret har Vågen for eksempel bidratt til opprettelsen av det som i dag heter Atheno, den gang Industrinettverket AS. Formålet var å etablere et samlingspunkt for samarbeid, kunnskapsutveksling og inspirasjon mellom aktørene i den mekaniske industrien i Sunnhordlandsregionen. Etter fusjonen med Vekst Industri Hordaland omfatter Atheno i dag også aktører innenfor andre næringer. På denne måten kan bedriftene lære av hverandre, og sammen bidra til et bærekraftig næringsliv for fremtiden.

Som bedrift i et lite lokalsamfunn anser vi det viktig å overholde vårt samfunnsansvar om å stimulere til trivsel og vekst på Tysnes. Dugnadsånden er her stor. Gjennom finansielle bidrag til samfunnsnyttige tiltak på Tysnes, slik som Røde Kors, den lokale seglforeningen og Flerbrukshallen, forsøker vi å bidra til dette.

 

Nr. 12 – «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»
I dette ligger et mål om å redusere svinn av alle slags ressurser – slik som klær og mat. I delmål punkt 12.5 er det utdypet at man vil «redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk». 

Vågen leverer mye utstyr til gjenvinningsbransjen, og til avløps/renseanlegg. Vi leverer blant annet kverner for plast og matavfall, transportskruer for varmebehandling og skruepressere for avvanning av slam mv. Dette utstyret bidrar til materialgjenvinning og reduksjon av avfallsmengde.

 

For eksempel kan avvanningsmetoden brukes til håndtering av septikslam og avløpsvann. Septikslam og avløpsvann inneholder viktige næringsstoffer som nitrogen og fosfor. Gjennom avvanning blir næringsinnholdet mer tilgjengelig. 


Når det gjelder Vågens maskiner er disse tilnærmet 100 prosent gjenvinnbare. Videre er disse maskinene bygget for levetid på over 10 år. I mange tilfeller er maskinene fra Vågen i drift 30-40 år etter de blir levert.  

  

Miljøforhold
Vågen er opptatt av å ta ansvar for bedriftens miljøavtrykk. Dette betyr at vi må føre kontroll med den ressursbruken som medgår i produksjonen, hvordan avfall blir håndtert og i hvilken grad drift/produksjon skaper klimagassutslipp. Samtidig innebærer det et ansvar om å minimere miljøavtrykket så langt det lar seg gjøre, gjennom konkrete tiltak og handlingsplaner.

 

Nr. 13 – «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem».

Som ledd i etterlevelsen av målet om umiddelbar handling, er Vågen i ferd med å implementere miljøregnskap i henhold til ISO 14001:2015, og dette skal være ferdigstilt innen utgangen av 2023.

 

I 2019 engasjerte vi en gjeng lokale ungdommer til å utarbeide nettsiden avvanning.no. Her kan du lese nærmere om hvordan vår teknologi for håndtering av slamavfall kan bidra til å redusere klimagassutslipp som medgår i transport av ulike ressurser. Gjennom dette tiltaket ønsker vi å oppfordre aktørene til å benytte seg av en bærekraftig ressursbruk.


Under kan du lese nærmere om hvordan Vågens arbeid konkret kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene om miljø og klima.

   

Nr. 14 - "Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling"

Vågen AS leverer seperasjons- og avvanningsløsninger som bidrar til reduksjon av CO2-utslippene i oppdrettsnæringen. Avvanning.no er opprettet for å sette fokus på dette.

For fiskemelsproduksjon ombord på fiskefartøy leverer Vågen AS maskiner som gjør at man kan ta vare på restavfallet fra fisken. Dette bidrar til en bærekraftig forvaltning av marine ressurser.

Vi er også involvert i flere prosjekter for gjenvinning av plast, som vil bidra til å redusere plast på avveie i naturen/havet.

 

Veien videre
Gjennom systemer og rutiner har Vågen forpliktet seg til å gjøre det vi kan for å oppnå bærekraftsmålene. Dette er bevisstgjort blant alle ansatte og våre underleverandører. Vi håper at stadig flere vil være med på å dra dette lasset som åpenbart er helt nødvendig for fremtiden.

 

Kilder

[1] (https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal, hentet 18.07.23)

[2] Nilsen, Heidi Rapp: Den tredelte bunnlinje i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 18. juli 2023 fra https://snl.no/Den_tredelte_bunnlinje